434 különböző nyitott pályázat
2021. szeptember 22.
Pályázati szűrő
jog

Nemzeti bírák képzése közösségi versenyjog terén és bírói együttműködés a nemzeti versenyjogi bírák között

Összefoglaló:

A kiírás célja a bírói együttműködések és képzések ösztönzése a versenyjoggal kapcsolatos, valamint trösztellenes szabályok és állami támogatások alkalmazása terén.

A pályázat az alábbi három tématerületen nyújt lehetőséget konferenciák, szemináriumok, egyéb fórumok, rövid távú és hosszú távú felkészítő kurzusok megtartására a nemzeti bírák számára:

 • Terület [1]: az EU versenyjogi szabályaihoz kapcsolódó ismeretanyag fejlesztése, alkalmazása és értelmezése;
 • Terület [2]: a nemzeti bírák jogi szaknyelvi továbbképzése;
 • Terület [3]: együttműködések/hálózatok kialakítása és fejlesztése.
Célok:

A kiírás konkrét célja a bírói együttműködések és képzések ösztönzése a versenyjoggal kapcsolatos, valamint trösztellenes szabályok és állami támogatások alkalmazása terén. A pályázat végső célja, hogy elősegítse a versenyjogi szabályok következetes alkalmazását a bíráskodás során.

A projekt célcsoportjai: versenyjogban képzett nemzeti bírák, ügyészek, bírói gyakornokok, bírói hivatalok alkalmazottjai.

A pályázat az alábbi három tématerületen nyújt lehetőséget konferenciák, szemináriumok, egyéb fórumok, rövid távú és hosszú távú felkészítő kurzusok megtartására a nemzeti bírák számára:

 • Terület [1]: az EU versenyjogi szabályaihoz kapcsolódó ismeretanyag fejlesztése, alkalmazása és értelmezése (1. prioritás, 2. prioritás, 3. prioritás);
 • Terület [2]: a nemzeti bírák jogi szaknyelvi továbbképzése (4. prioritás);
 • Terület [3]: együttműködések/hálózatok kialakítása és fejlesztése (5. prioritás, 6. prioritás).

A pályázat alapkurzusokat csak indokolt esetben támogat.

A tréningprogramok megvalósítása hangsúlyozottan javasolt az 1. és 2. területek tekintetében.

A 3. terület a pályázatban fő és melléktémaként is megjeleníthető. A hálózatépítéshez a pályázónak legalább két EU tagállammal kapcsolatot kell létesítenie.

A Jogérvényesülés program 2014-2020, (JUSTICE 2014-2020) 2015. évi munkaprogramja alapján meghatározottak szerint a benyújtandó pályázatnak az alábbi prioritások közül legalább egyre szükséges fókuszálnia. (Amennyiben a képzés több témát és prioritást ölel fel, a pályázónak szükséges megjeleníteni az általa preferált fő és alprioritást).

Prioritás [1]: Állami támogatások modernizációja és a nemzeti bíróságok szerepvállalásának megerősítése (az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos képzések fokozottan ajánlottak).

A pályázónak az alábbi négy tématerület közül legalább kettőt szükséges kiválasztania:

 • a támogatás fogalma (ideértve az adójellegű járulékokat, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokon keresztül finanszírozott módszereket is);
 • az állami támogatások modernizációja keretében hangsúlyos jogszabályok, így a De minimis és az általános csoportmentességi szabályok alapján nyújtott állami támogatások;
 • nemzeti bíróságok szerepvállalása az állami támogatással kapcsolatos joganyag végrehajtása során (az Állami támogatásokról szóló jogszabályok nemzeti bíróságok által történő kikényszerítésére és a visszafizetésre vonatozó közlemények alapján);
 • a bíróságok számára előterjesztett intézkedési javaslatok, illetve azok kapcsolódása az Európai Unió Bírósága által folytatott eljárásokhoz.

Prioritás [2]: a 2014/104 irányelv[1] szerinti trösztellenes szabályok megsértésével kapcsolatos képzések. Az irányelv nemzeti joganyagba történő átültetése 2016. december 26-ig szükséges, alkalmazása a nemzeti bírák számára a hatályba lépéstől kötelező. A pályázó köteles a pályázatában kíválasztani két témát az alábbi öt közül:

 • a bizonyítékok feltárása a kártérítés iránti keresetekre vonatkozó eljárások során;
 • egy adott szabálysértéshez kapcsolódó, túlzott mértékű bírságok kiszabása és kártérítési keresetek közötti összefonódások, melyeket egyúttal a beszállítói lánc különböző szintjein előforduló sértett felek keletkeztettek;
 • trösztellenes ügyek során felmerült károk mértékének számszerűsítése (ideértve az Európai Bizottság vonatkozó gyakorlati útmutatója szerint alkalmazandó módszereket);
 • a versenyjog hatékony végrehajtása a magánjogi és közjogi szereplők közötti együttműködés megerősítése révén, hangsúlyozva, hogy a keresetet benyújtók miként kamatoztathatják a versenyjogi hatóságok végrehajtási intézkedéseit, továbbá olyan intézkedések megtétele, melyek segítik kivédeni a negatív hatású összefonódásokat (pl. feltárt bizonyítékok számának, valamint az egyetemleges felelősség korlátozása);
 • a párhuzamos és egymást követő eljárások során megvalósított esetek menedzsmentje és legjobb gyakorlatok alkalmazása a különböző tagállamokban a hatáskörök gyakorlása és az alkalmazandó joganyag vonatkozásában;

Prioritás [3]: a versenyjogot meghatározó gazdasági alapelvek oktatása

A pályázóval szemben elvárás a gyakorlatorientált esettanulmányok előkészítése. A pályázó köteles két témát kiválasztani az alábbi négy téma közül:

 • gazdasági alapelvek (kínálat, kereslet, költségelemzés, helyettesítés és stratégiai kölcsönhatások a különböző versenykörnyezetben) elsajátítása a bírák számára;
 • gazdasági érvelés a versenyjoggal kapcsolatos ügyekben (pl. piaci meghatározások, piaci erő, vertikális korlátok);
 • károk mértékének számszerűsítése és a kiszabandó bírságok optimalizálása, módszerek és alapelvek;
 • bizonyítékokként szolgáló gazdasági tényadatok értékelése a vitarendezés során, (ideértve az aktuálisan használt értékelési (kvalitatív és kvantitatív) módszereket, a szóban forgó előnyöket és korlátokat, a következetesség, a megalapozottság és megbízhatóság kiemelkedő fontosságát az eredmények feltárása tekintetében).

Prioritás [4]: jogi szaknyelvi képzések a versenyjogi terminológia elsajátítása céljából

Prioritás [5]: a nemzeti bírák és az Európai Bizottság közti együttműködések elősegítése (információkérés, és véleményezés) az állami támogatások és trösztellens eljárások során. A projektek célul tűzhetik ki az 1/2003 rendelet 15. Cikke[2] szerinti, a meglévő eszközökkel kapcsolatos tudásmegosztást és információcserét, valamint a nemzeti bírák együttműködéséről szóló közlemény[3] figyelembe vétele alapján új együttműködési fórumok kialakítását.

Prioritás [6]: adatbázisok vagy web-es felhasználású eszközök létrehozása, fejlesztése, összekapcsolása a határ menti együttműködések megerősítése és szélesítése érdekében a versenyjog területén.[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2014/104/EU irányelve (2014. november 26. ) a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról.

[2] A Tanács 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról;

[3] Az Európai Bizottság 2004/C 101/04 számú közleménye a Bizottság és a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazásában.

Végrehajtó ügynökség: Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)
Státusz: lejárt
Határidő: 2016.01.29.
Keretösszeg: 10 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás:

max. 80 %, kivételes esetben 90%

Kedvezményezett:

Hatóságok, az Európai Unió valamely tagállamában (kivéve Egyesült Királyság és Dánia) alapított magán vagy közszervezet, nemzetközi szervezet.

Konzorciumi előírás:

Harmadik országbeli szervezet partnerként csatlakozhat. Profit-orientált szervezet csak közszervezettel vagy nonprofit magánszervezettel társulva, partnerként csatlakozhat.

Feltöltés ideje: 2015. 10. 15.
Határidő:
2016.01.29.
Kiírás neve magyarul:
Nemzeti bírák képzése közösségi versenyjog terén és bírói együttműködés a nemzeti versenyjogi bírák között
Kiírás neve angolul:
Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Cooperation between National Competition Law Judges
Program:
Justice Programme (2014-2020)