337 különböző nyitott pályázat
2020. január 26.
Pályázati szűrő
tk
em
emd

Az érdekeltek bevonását és a társadalmi innovációt ösztönző szemléletformálás a kultúrában

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program pályázatot hirdet konzorciumi vagy önálló pályázók számára a következő témában: a kulturális örökség és az informális kultúra kombinált bemutatása, megőrzése, továbbá annak innovatív módon történő átadása és újrahasznosítása. A pályázat lehetőséget teremt a kulturális minisztériumok, az intézetek és a meghatározó érdekeltek számára, hogy azok a kultúra, a kulturális örökség, az információ, az információgyűjtés és tudásmegosztás központjaiként tevékenykedve újraformálják és korszerűsítsék szakpolitikáikat.

Célok:

Az Európai Bizottság rámutatott: annak ellenére hogy a kulturális örökség hozzájárulása a gazdasági növekedéshez valamint a társadalmi felzárkóztatáshoz immár tudományosan alátámasztott tény, mégis alábecsülik a jelentőségét. Ezért ennek az örökségnek az integrált megközelítésére szólított fel.

Az Európai Bizottság célul tűzte ki, hogy elősegíti a kulturális örökség bemutatását és irányítását célzó olyan modellek fejlesztését, melyek ösztönzik az állampolgári részvételt, és egyben a civilek és a magánszemélyek széleskörű bevonásával jobban illeszkednek a kortárs európai környezethez. Az európai intézmények sűrű hálózatot alkotnak, melynek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi, demográfiai, gazdasági környezethez. Elsőrendű fontossággal bír, hogy a város- és vidékfejlesztésben illetékes szakemberek, a turizmus, az oktatás, a kreatív ipar és a kulturális örökségvédelem szakmai képviselői számára érthetővé váljon, hogyan integrálható egymással az európai szellemi és materiális örökség a fenntartható fejlődés jegyében, továbbá értelmezést nyerjen a számukra a társadalmi és befogadó innováció alapvető szerepe.

A pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a kulturális intézetek számára új stratégiák kidolgozását az új közönségrétegek megnyerése, illetve közösségek bevonása érdekében, továbbá azért, hogy lehetővé váljon a kulturális örökség és az informális kultúra kombinált bemutatása, megőrzése, továbbá annak innovatív módon történő átadása és újrahasznosítása. A pályázat lehetőséget teremt a kulturális minisztériumok, az intézetek és a meghatározó érdekeltek számára, hogy azok a kultúra, a kulturális örökség, az információ, az információgyűjtés és tudásmegosztás központjaiként tevékenykedve újraformálják és korszerűsítsék szakpolitikáikat. A pályázat ösztönzi az új tudományos eredmények feltárását, illetve a tevékenységek olyan elemzési eszközök és legjobb gyakorlatok, valamint szakpolitikai ajánlások táraként szolgálnak majd, melyek segítik a kutatások eredményeinek és a folyamat résztvevői által megfogalmazott vélemények közvetlen megértését.

A Kutatási és Innovációs Intézkedés keretében megvalósuló kutatások tartalmi elemeivel szembeni elvárás:

A kutatásnak innovatív példákkal kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy a kulturális intézetek miként működhetnek együtt, illetve vonhatják be az irányításba a fiatalabb és az érettebb közönséget egyaránt, a kisebbségek, bevándorlók és a társadalmilag hátrányos csoportok képviselői mellett.

Be kell mutatni az önkormányzatok/ helyi közösségek azon önszervező tevékenységeit, melyeket a helyi örökség jobb hasznosítása érdekében folytatnak;

A kutatásnak szükséges arra a kihívásra is választ adnia, hogy a kulturális intézetek miként teremtenek egyensúlyt a menedzsmenttel kapcsolatos igények és a nyitott kultúra érvényesítése között, milyen szemléletet követnek az új közönségrétegek megnyerése céljából;

A kutatásnak fel kell tárnia, hogyan ötvözhetők a hagyományos és az új, innovatív kulturális vagy társadalmi szolgáltatások (pl. az élethosszig tartó tanulás, a karriertámogatás, a digitális szolgáltatásokhoz és e- adminisztrációhoz való hozzáférés elősegítése a flexibilis munkakörülmények biztosítása érdekében);

A tanulmányban foglaltaknak mindezek mellett taglalnia kell a nők és a férfiak közti esélyegyenlőség megteremtése érdekében tett lépéseket is;

A dokumentum hangsúlyos elemét kell képezze annak bemutatása, hogy a kulturális minisztériumok, a helyi önkormányzatok, a kulturális intézetek milyen szerepet tölthetnek be, illetve hogyan mélyíthetik el tevékenységüket az európai és nemzetközi együttműködések kiszélesítése érdekében (pl. műtárgyak és kiállítási tárgyak szállítása, közös kurátori munkák vagy egyéb források kölcsönös cseréje, szakértelem, legjobb gyakorlatok).

A felvázolt kutatásnak összehasonlító jellegű megközelítést kell alkalmaznia.

Az Európai Bizottság értelmezése szerint a megvalósítás szempontjából az optimális európai uniós hozzájárulás mértéke: 2.5 millió €. Ez a tény nem zárja ki az ettől eltérő támogatási igényű pályázatok benyújtását és kiválasztását.

A Koordinációs és Támogatási Intézkedés keretében megvalósuló kutatások tartalmi elemeivel szembeni elvárás:

A társadalmi platform célja, hogy összehozza az örökségvédelemben szerepet vállaló, meghatározó érdekelteket: kutatói közösségeket, a köz- és magánjellegű intézmények örökségvédelmi szakembereit (pl. örökségi helyszínek, könyvtárak, archívumok, múzeumok, egyéb magán- és közgyűjtemények), érintett szervezeteket (pl. NGO-k, szövetségek), az európai, nemzeti, regionális és helyi szinten tevékenykedő szakpolitikusokat.

Az európai szintű örökségvédelem menedzsmentje és a kapcsolódó szakpolitikai gyakorlat tökéletesítése érdekében hasznosítani kell az európai örökségvédelemre és kulturális tanulmányok oktatására szakosodott felsőoktatási kutatóintézetek egymás közötti hálózatait.

A kulturális platform feladata, hogy a létező kutatásokat és gyakorlati megvalósításokat átvilágítva segítse a részvételen alapuló örökségvédelem menedzsmentje és a kulturális örökség (újra)hasznosítása tárgyában végzett kutatások során felmerülő kihívások és lehetőségek megértését.

A platform különös gondot fordít a fenntarthatóság elvének érvényesítésére, illetve figyelmet szentel az örökségvédelemmel kapcsolatos, munkahelyteremtést ösztönző új elképzeléseknek, figyelembe véve az adatgyűjtések illetve mérések nehézségeit és pontatlanságait. A platform feltérképezi és megosztja az európai, valamint az Európán kívüli legjobb gyakorlatokat, beazonosítja az új, formálódó örökségvédelmi közösségeket, értékeli a pénzügyi és jogi környezet kapcsán felmerülő akadályokat, a kínálkozó lehetőségeket, továbbá új európai hálózatokat épít a részvételen alapuló örökség megőrzése, menedzselése és újrahasznosítása érdekében.

Az Európai Bizottság értelmezése szerint a megvalósítás szempontjából az optimális európai uniós hozzájárulás értéke: 1,5 millió €. Ez a tény nem zárja ki az ettől eltérő támogatási igényű pályázatok benyújtását és kiválasztását.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: CULT-COOP-06-2017
Státusz: lejárt
Határidő: 2017.02.02.
Keretösszeg: 26 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás:

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

A Koordinációs és Támogatási Intézkedés esetén egy arra jogosult szervezet önállóan is pályázhat.Feltöltés ideje: 2016. 04. 27.
Határidő:
2017.02.02.
Kiírás neve magyarul:
Az érdekeltek bevonását és a társadalmi innovációt ösztönző szemléletformálás a kultúrában
Kiírás neve angolul:
Participatory approaches and social innovation in culture
Program:
Horizon 2020
Alprogram:
Societal Challenges